Alvettulan koulun tuki kartoitti kyselyllä vetovoimatekijöitä ja kehittämisideoita

Alvettulan koulun tuki ry toteutti touko-kesäkuussa nettikyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää Alvettulan koulualueella nykyisin tai aiemmin asuneilta, kesäasukkailta ja alueelle muuttamisesta kiinnostuneilta näkemyksiä alueen markkinoimiseksi ja yhteisen toiminnan kehittämiseksi. Kyselystä tiedotettiin koulun kautta Wilmaviestillä ja facebookissa. Kyselyyn saatiin reilut 40 vastausta. Määrä voi vaikuttaa pieneltä, mutta alueen asukasmäärään suhteutettuna se on noin 5%.

Vastaajista pääosa oli naisia ja ikäluokassa 30-65 v. ja perheeseen kuuluu alle 18 vuotiaita. Pääosa vastaajista on alueella vakituisesti asuvia, mutta myös kesäasukkailta saatiin jonkun verran vastauksia.

Keskeisin tekijä, mikä saa asumaan alueella on kyselyn mukaan halu asua maaseudulla. Myös yhteisöllisyys ja järvet ja luonto koetaan varsin usein tärkeiksi tekijöiksi. Alueella asumisen halukkuutta vähentävinä tekijöinä noin puolet piti koulun jatkumisen epävarmuutta ja palveluiden heikkenemistä.

Kyselyssä kysyttiin erikseen, onko korona vaikuttanut suhtautumiseen. Noin puolet vastaajista kertoi, että on vaikuttanut ja pääosin positiivisesti. Korona on korostanut maalla asumisen hyviä puolia (etäisyydet, luonto). Myös etätyö todettiin sujuvaksi. Negatiivisena asiana mainintoja sai somessa ilmennyt kielteinen suhtautuminen mökkiläisiin, mitä havaittiin ylilyönteinä keväällä Uudenmaan sulun aikana.

Kyselyssä kyseltiin myös näkemyksiä alueen yhdistystoiminnasta ja sen kehittämisestä. Pääosin toimintaa pidettiin positiivisena ja alueen yhteisöllisyyttä parantavana. Jonkun verran kaivattiin lisää aktiiveja sekä mökkiläisten ja nuorten aktivoimista. Muutamissa vastauksissa ilmeni, että ei ole juurikaan tietoa seudun yhdistystoiminnasta ja kaivattiin lisää viestintää.

Yhdistyksiltä kaivattaisiin lisää kirpputoreja, lasten ja nuorten harrastustoimintaa, luonnossa liikkumista, tapahtumia ja yhteisiä retkiä. Alueen historian ja perinnetiedon jakaminen nousi muutamissa vastauksissa esiin.

Koulun ja päiväkodin jatkuvuuden turvaamiseksi kaivattiin lisää lapsia ja lapsiperheitä. Käytännön toimenpiteinä esille nousivat päättäjiin vaikuttaminen ja alueelle muuttamisen edellytysten parantaminen, jota voitaisiin edistää laittamalla taloja ja tontteja myyntiin.

Alvettulan koulun tuki ry kiittää saamistaan vastauksista, jotka vahvistavat aiempia käsityksiä alueen vetovoimasta ja yhdistystoiminnasta ja antaa suuntaviivoja alueen vetovoiman lisäämiseen.

Lisätietoja:

Alvettulan koulun tuki ry, linkki yhdistyksen tietoihin meidanhame.fi palvelussa

puheenjohtaja Pekka Verho, pekka.verho@tuni.fi, 040 8490456

sihteeri Sara Löyttyjärvi, sara.loyttyjarvi@gmail.com, 040 5876445

Alvettulan koulun tuki ry toimii Alvettulan koulun oppilaaksiottoalueella, johon kuuluvat mm. seuraavat hauholaiset kylät: Alvettula, Hyömäki, Ilmoila, Lautsia, Torvoila, Miehoila, Metsäkylä. Yhdistys tukee Alvettulan koulun ja päiväkodin toimintaa ja tekee työtä koulun ja päiväkodin toiminnan jatkumisen hyväksi.