Järjestöt-julkinen -yhteistyö painottui kyselyssä

 

Hämeen Setlementin Järjestöyhteistyön tulevaisuuden tarpeista toteutettiin kartoituskysely syyskuussa järjestöille. Kartoituksen tuloksia hyödynnettiin STEA:lle jätetyssä kohdennetun toiminta-avustuksen hakemuksessa. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 53 kpl.

 

Kyselyn vastaukset eivät tuoneet suuria yllätyksiä, mutta osoittivat taas järjestöt-julkinen-yhteistyöhön tärkeyttä.

Vastaajien mielestä Hämeen Setlementin järjestöyhteistyön tulisikin jatkossa erityisesti panostaa järjestöjen ja julkisen sektorin (kunnat, maakunta ja hyvinvointialue) yhteistyön edistämiseen (71% vastaajista) sekä järjestöjen toiminnan linkittämiseen julkisiin palveluihin ja palvelupolkuihin (58% vastaajista).

Vastaajien mielestä tulevaisuudessa olisikin tärkeää vahvistaa verkostoitumista ja yhteistyörakenteita (63% vastaajista) sekä ehdottaa ja nimetä järjestöjen edustajia julkisten palvelujen ohjaus- ja työryhmiin (54% vastaajista).

Vastaajat pitivät myös tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että yhteistyötä koordinoidaan ja sillä on selkeät rakenteet (73% vastaajista) ja yhteistyölle on riittävät resurssit myös tulevaisuudessa (79% vastaajista).

Vastaajien miestä järjestöyhteistyö parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä (70% vastaajista), vahvistaa järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (58% vastaajista) sekä auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita (57% vastaajista).

 

Avoimissa vastauksissa nostettiin esille myös seuraavia näkökulmia:

”Toimintojen priorisointia, nyt on liikaa erilaisia verkostoja, tapahtumia ja työryhmiä. Vapaaehtoispohjalta toimivassa järjestössä resursseja ei riitä kovin moneen toimintaan.”

”Vähemmän hämeenlinnakeskeisyyttä. Muiden alueiden tarpeiden ja toimintaedellytysten takaamista. Tehtävien vastuiden jakamista alueille.”

”Koordinoidut teematapahtumat kohdennettuina kerrallaan muutamille (2-4) ”saman alan” järjestöille/yhdistyksille.”

”Aktiivista mukana oloa sote-muutostyössä ja hyvinvointialueiden muodostumisessa. Järjestöjen ja yhdistysten haastaminen mukaan ja oman toiminnan kehittämiseksi.”

 

Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Tarkemmin kyselyn tuloksista ja vastanneista järjestöistä voit lukea raportista.

 

 

Asiasanat

kysely, järjestöyhteistyö,