Kanta-Hämeen järjestöjen vuosikatsaus: huolia ja helmiä hyvinvointialueelta!

 

Hyvinvointialueen ja tulevaisuuden sote-keskuskehittämisen osalta, vuosi 2022 on kulunut toimeenpanovaiheessa. Viranhaltijoiden viestin painopiste sidosryhmille on ollut turvallisessa siirtymässä, joka on tarkoittanut samalla, että vuorovaikutuksesta järjestöjen suuntaan on pitänyt prioriteettien nimissä tinkiä. Tähän on pyritty järjestöissä reagoimaan muun muassa pro-aktiivisuutta lisäämällä sekä sektorin sisäistä yhteistyötä lisäämällä, jotta järjestöjen julkiselle sektorille tuoma lisäarvo kanavoituisi tekemiseen vaivattomammin. Vaihe on ollut järjestöille tärkeä ja haastava.  Keskeisessä roolissa ovat olleet edelleen ne rakenteet, joilla varmistetaan yhteistyö ja laadukkaat palvelut toimijoiden välillä. Järjestöneuvottelukunnan lisäksi, sen alainen Kanta-Hämeen järjestöjen sote-ryhmä on pyrkinyt ylläpitämään vuoropuhelua niin valmistelutoimiston väen, kuin politiikan kanssa. Ryhmän kuukausittaisiin tapaamisiin on kutsuttu valmistelijoita, ylläpidetty tilannekuvaa valmistelun etenemisestä sekä laadittu yhteisiä viestejä julkiselle sektorille.  

Alkuvuodesta 2022 järjestöjen sote-ryhmä määritteli teemoja, joita katsottiin tärkeiksi käsitellä tapaamisissa. Niitä olivat muun muassa: sote-uudistuksen tilannekuvan jatkuva tarkastelu, rahoitusuudistuksen vaikutusten avaaminen, ajankohtaiset asiat valmistelun kautta, hyvien käytäntöjen jakaminen maakuntien kesken, työryhmien edustajien tukeminen, aluevaltuutettujen tavoittaminen. Pääpiirteissään näitä teemoja on jatkuvasti kirkastettu, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa koetaan sujuvaksi. Viimeaikoina järjestöjen huoli on kohdentunut erityisesti järjestöjen avustustoimintaan sekä siihen, miten järjestöjen laaja-alainen asiantuntijuus, osaaminen toiminta ja palvelut saadaan integroitua hyvinvointialueen palveluihin, hyte-työhön ja niiden kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestöt näkevät, että niiden edustusta osana päätöksentekorakenteita tulisi vahvistaa 

Mitä toimenpiteitä tehty ja miten asiat ovat edenneet? 

Järjestöjen sote-ryhmään on säännöllisin väliajoin kutsuttu tulevaisuuden sote-keskushankkeen, sekä nyttemmin hyvinvointialueen valmistelijoita. On tärkeää käsitellä asioita avoimella foorumilla, jolla on tilaa vuoropuhelulle ja yhteiskehittämiselle. Se vahvistaa järjestöjen ja hyvinvointialueen kumppanuutta. Tapaamisissa on vuoden mittaan puhtaan tiedonjakamisen lisäksi haettu järjestöjen näkemystä esimerkiksi hyvinvointialuestrategiaan sekä eri toimialojen sisältöasioihin, kuten perhe-, vanhus- ja päihdepalveluihin. 

Ryhmän tapaamisissa on säännöllisesti käyty läpi myös eri työryhmien kuulumisia järjestöedustajien toimesta.  

Ryhmältä on lähtenyt useita yhteisiä viestejä niin hyvinvointialueen valmisteluun kuin aluevaltuustolle. Uusille aluevaltuutetuille lähti tuoreeltaan maaliskuussa onnitteluviesti, joka sisälsi faktoja Kanta-Hämeen järjestökentästä sekä vinkkejä järjestöyhteistyön tekemiseen. Viestiin reagoitiin niin aluevaltuuston, kuin –hallituksen puheenjohtajan toimesta.  

Teimme myös paljon töitä sen eteen, että pääsisimme esittelemään järjestökenttää osana aluevaltuuston strategiaprosessia, ja näin myös kävi. Strategiaseminaarissa 23.8. esittelimme laajalti järjestökenttää, esitimme näkemyksiä järjestökoordinaation resursseihin liittyen, sekä järjestöneuvottelukunnan aloitteen  sidosryhmäneuvostosta. Aloitteen etenemisestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se käsiteltäneen osana muita järjestöyhteistyöhön ja osallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. 

Hyvinvointialueen strategiaan liittyviä teemoja on käsitelty myös Hyvinvointialueen ja sote-muutostuen järjestämissä Kumppanuuspäivissä, joita vuonna 2022 järjestettiin keväällä kaksi: 14.3. ja 31.5. Näistä ensimmäisessä käsiteltiin mm. Hyte-allianssia, Haminan kylän kyläturvallisuuspilottia ja Kanta-Hämeen järjestökarttaa. 31.5. tilaisuudessa keskityttiin strategiaan ja järjestöjen rooliin hyvinvointialueen strategisena kumppanina.  

Tuula Salminen esitteli alustavaa Kanta-Hämeen avustusmallia elokuun tapaamisessa. Järjestöille tuli myös, pikaisella aikataululla, mahdollisuus kommentoida Hyvinvointialueen avustustoiminnan periaatteita. Pe 9.12. Tuula Salminen esitteli periaateluonnoksen ja niistä käytiin keskustelua. Avustustoiminnan periaatteet ovat tällä tietoa menossa 19.12. Aluehallituksen esityslistalle.

Kuntien avustustoiminnan osalta esitetyt huolet mahdollisista väliinputoajista, jos kunnat eivät jatkossa avusta sote-yhdistyksiä, on otettu huomioon ja vuoden 2023 avustukset ovat saatujen tietojen mukaan turvattuja. Asian perään on kuitenkin tarpeen katsoa ja huolehtia, että myös vuonna 2024 kaikkien yhdistysten mahdollisuudet saada avustusta joko kunnasta tai hyvinvointialueelta säilyy.  

Syksyllä 2022 koottiin sote-ryhmän kokouksessa 12.10.2022 huolia ja helmiä liittyen hyvinvointialueen valmisteluun. Tämä listaus on toimitettu valmistelun henkilöstölle.  

Lisäksi palveluja tuottavia järjestöjä kutsuttiin koolle 24.10.2022 ja tapaamisessa koottiin lista toiveista ja huolista liittyen osan palvelujen hankinnan ja tilaamisen siirtymiseen hyvinvointialueelle. Tämä lista toimitettiin myös valmisteluun.  

Kanta-Hämeen järjestöjen sote-ryhmän toiminta jatkuu myös vuonna 2023. Hyvinvointialueen toiminnan toivotaan alkavan häiriöttömästi ja palvelujen siirtyvän kunnilta saumattomasti. Järjestöjä kiinnostavat mm. Hyvinvointialueen avustustoiminnan alkaminen ja järjestöneuvottelukunnan tekemän aloitteen eteneminen. Ensi vuodelle on myös suunnitteilla hyvinvointialueen johtajan ja järjestöjen tapaamisia, joissa päästään keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja yhteistyöstä.