FoodBizz 2030 – nuorten tulevaisuusruokatyöpaja

01.10.2020 - 31.05.2021 / Elonkierron Ystävät ry

Ruokajärjestelmä vaatii radikaalin sopeutumisen planetaarisiin rajoihin. Sopeutuminen vaatii yhteiskunnan sisäistä yhteistyötä ja yksilöiden kokemuksen minäpystyvästä toiminnasta. Hankkeemme osallistaa nuoria kokonaiskestävyyttä tavoittelevan ruokajärjestelmän kehittämiseen. Hanke opettaa ruokajärjestelmämuutoksen edellyttämää ekosysteemitajua, luonnonvarojen lukutaitoa ja muutosten älykästä tulkintaa, ja mahdollistaa osallistuminen muutoksen tekoon.

Hackathon: Valitaan lukion ja ammatti-instituutin opiskelijoiden kanssa eri-laisia ruuan kestävyyteen liittyviä ongelma-alueita, joiden ympärille rakennetaan kahden päivän Hackathon-prosessi. Jokaiseen ongelma-alueeseen keskittyy useita hackathon-joukkuetta, joissa jokaisessa on 3-8 oppilasta. Jokaisella ryhmällä on hanketta edustava moderaattori, ja jokainen ryhmä voi hyödyntää paikalle koottua monitiedealaista asiantuntijaryhmää, joka voi tarvittaessa antaa ryhmille hyödyllisiä tieto/tulosaineistoja. Raportointi (3. pv) toteutetaan pitching ja world cafe – menetelmien yhdistelmällä. Tähän työvaiheeseen liittyvä kilpailu toteutetaan 3 eri arviointiryhmän avulla, joissa edustetaan sekä saman kouluasteen edustajat, tieteelliset arvioijat että liike-elämän ja biotalouden harjoittajien edustajat. Pilotissa on mukana Forssan seutukunta ja alueen ammatti instituutin ja lukion oppilasryhmät.

Arvioinnin tuloksena on useita nuorten tuottamia innovaatioita ruokajärjestelmän kehittämisestä, uusia verkostoja opiskelijoiden, tutkijoiden, liike-elämän edustajien ja ruuan tuottajien välillä. Prosessista jää myös videoidut aineistot joita, prosessoidaan tavoitteessa 2. Oleellista on, että koko prosessi on pilotti, jota voimme toistaa tulevina vuosina rakentaen Elonkierron maaseudun esittelypuistosta sekä Jokioisten kunnan, Luken,
HAMKin ja TY:n yhteistoiminnasta uuden konseptin nuorten osallistamisesta biotalouden kysymysten ratkaisuun.

Toisena tavoitteena on Hackathon-prosessin vaikuttavuuden lisääminen. 1) Työryhmien tuotokset esitellään mahdollisille loppukäyttäjille: biotalouden tutkijoille ja toimijoille (maanviljelijät, metsäyhtiöt), liike-elämälle sekä muille opiskelijoille. 2) Koko prosessi ja siitä seuraava keskustelu taltioidaan sekä striimataan laajemman yleisön saavuttamiseksi ja sisällön jälkimarkkinoimiseksi some-kanavilla. Tarkoitus on saada
innovaatioita käyttöön, sekä madaltaa kynnystä kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan, erityisesti nuorten, ja biotalouden toimijoiden välillä.

Hackaton-prosessin arvioijat (mm. HAMK opiskelijat, Forssan Yrityskehitys, kutsutut biotalouden toimijat ja tutkijat) käyvät läpi Hackathon tuloksia ja pitchauksia uuden liiketoiminnan syntymisen näkökulmasta. Fyk osallistuu videoiden markkinointiin ja ideoiden kaupallistamiseen. Hyödynnetään markkinoinnissa myös Finest Bay Area -sovellusta. Esitellään  töitä, esim. QR -koodeilla avautuvat videot ja pyydetään niistä kaksisuuntaista viestintää hyödyntäen palautetta.  ässä voisi hyödyntää myös kolmannen asteen opintoja sekä Forssan kampuksella olevaa tutkimuslaboratoriota. Hyödynnetään lisäksi Forssan Yrityskehityksen  yhteistyökumppaneita tiedon ja vaikuttavuuden lisäämisessä.

Tuloksina on jalkautettuja innovaatioita ruokajärjestelmän muutokselle. Nämä voivat olla maanviljelijän näkökulmasta terveisiä kuluttajilta ja tulevaisuuden kuluttajilta (esim. uusien viljeltävien lajien kokeiluja, eläintuotannon muutoksia), ruokajalostuksen kannalta uusia tuotteita, alueellisen ruokatuotannon kannalta erikoistumista elintarvikeketjun jollain tasolla, oppilaitosten ruokapalvelujen innovaatioita – annamme nuorten päättää mihin asioihin tarttua. Oletamme, että ilmastokysymykset tulevat olemaan keskiössä. Tavoitteena on yritysten sitouttaminen ideioiden ja konseptien
toteutukseen.

Kopilantie 1 31600 Jokioinen

Kopilantie 1, Jokioinen, Suomi

Humppilantie 9A 31600 Jokioinen

Humppilantie, Jokioinen, Suomi

Ojaistentie 44 31600 Jokioinen

Ojaistentie, Jokioinen, Suomi

Osoitteet

  • Kopilantie 1 31600 Jokioinen

    Kopilantie 1, Jokioinen, Suomi

  • Humppilantie 9A 31600 Jokioinen

    Humppilantie, Jokioinen, Suomi

  • Ojaistentie 44 31600 Jokioinen

    Ojaistentie, Jokioinen, Suomi

Asiasanat

ammattilaisyhteistyö, aktiivinen kansalaisuus, ammatillinen koulutus, elintarvikkeet, luonnon monimuotoisuus, kestävyys, kestävä kehitys, kestävä elämäntapa, globaalikysymykset, ilmastovastuullisuus, maankäyttö, vesiensuojelu,

Henkilöt

Kurppa, Sirpa

Vanhempi asiantuntija

p. 0401426506
s. sirpa.kurppa@outlook.com

Yhteistyökumppanit

Elonkierron Ystävät ry