Kokemustoiminta

Maassamme toimii sekä järjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita että sairaaloiden kouluttamia kokemusasiantuntijoita. Pääsääntöisesti kokemustoimijoilla on lyhyempi koulutus ja kokemusasiantuntijoilla huomattavasti pidempi. Näistä saat lisätietoa alla olevista linkeistä. Joskus nimitykset ja käsitteet voivat vielä mennä sekaisin, koska näiden lisäksi puhutaan kokemuskouluttajista ja kokemuspuhujista.

Kokemustoimintaverkostolla on oma suljettu rekisterinsä kaikista järjestöjen kouluttamista kokemustomijoista ja KoKoA ry:llä taas omista jäsenistään. Tämän lisäksi järjestöillä ja sairaaloilla on omat rekisterinsä omista toimijoistaan.

Jos olet kiinnostunut kouluttautumaan, kannattaa ottaa yhteyttä kokemustoimintaverkostoon ja selvittää onko alueellesi tulossa sopivaa koulutusta, tai voit kysyä sitä myös omasta järjestöstäsi. Tai jos olet kiinnostunut kokemusasiantuntijuudesta, KoKoA ry:llä on tietoa ympäri maata järjestettävistä koulutuksista. Voit myös tiedustella asiaa suoraan omasta sairaanhoitopiiristäsi tai seurata heidän ilmoitteluaan. Voit myös aina kysyä lisätietoja Kanta-Hämeen ohjausryhmän yhteyshenkilöiltä, joiden yhteystiedot löydät alempaa.

Kokemustoimintaverkosto -koordinoi järjestöjen kokemustoimintaa koko maassa.

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://kokemustoimintaverkosto.fi/

KoKoA ry – Koulutetut kokemusasiantuntijat

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
 • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
 • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen
 • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen
 • Kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnallinen standardointi
 • Kokemusasiantuntijoiden edunvalvonta

Lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://www.kokemusasiantuntijat.fi/kokoa-ryn-tarina/

Kokemustoimija

 • Kokemustoimija on koulutettu kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.
 • Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta.
 • Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.
 • Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.
 • Kaikki jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan/potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä.

Miksi kokemustoimintaa?

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa. Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustiedosta. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemuksia ja kokemustietoa. Kokemustoimijoiden arjen asiantuntijuus tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin sairauksista ja vammoista. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa. Kun ammattilaisten ymmärrys ja osaaminen potilaan, vammaisen ihmisen tai heidän läheisensä kokemusmaailmasta syvenee, he voivat käyttää saamaansa kokemustietoa asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen ja edelleen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

Kokemusasiantuntija

Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista ja pitkistäkin sairausjaksoista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 • He tietävät millaista on sairastua äkillisestikin, millaista on olla sairaana.
 • He tietävät millaista on olla hoidossa ja myös kuntoutua.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki  asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 • Palvelut paranevat kun niistä päättävät ja niitä suunnittelevat, voivat kokemusasiantuntijan avulla nähdä mitä sairastaminen todella aiheuttaa ihmisessä, kokonaisvaltaisesti. Usein vakava sairastaminen aiheuttaa palveluiden tarvetta yli sektorirajojen.
 • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
 • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita/toimijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Millaisia työtehtäviä kokemusasiantuntijalla voi olla?

 • ryhmänohjaajana ammattilaisen työparina
 • vertaisohjaajana vertaisryhmässä
 • kokemuskouluttajana oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa
 • antamalla haastatteluja eri medioihin
 • kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä
 • kokemusarvioijana osallistumalla palvelujen toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä.
 • tukihenkilönä tai vertaisneuvojana

Miten kokemusasiantuntija työskentelee?

 • Käytännön työssä kokemusasiantuntijat toimivat usein työpareina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
 • Asiakastyössä kokemusasuantuntija voi toimia ”tulkkina” hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.

Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä

Kanta-Hämeen ohjausryhmän kokoonpano 2020-2021

Kokemustoimijat:

 • Ruut Heikkilä, Lihastautiliitto ry
 • Satu Heinonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KoKoa ry (ohjausryhmän varapuheenjohtaja)
 • Erja Kangasvuori, Keliakialiitto ry
 • Jouni Kotiranta, Parkinsonliitto ry
 • Kirsi Koivu, Hengitysliitto ry, KoKoa ry (ohjausryhmän puheenjohtaja)

Oppilaitosten  edustajat:

 • Tiina Hottinen, Koulutuskeskus Tavastia
 • Sirpa Ylikerälä, HAMK / Mikko Romppanen
 • Kati Karvonen, Hyria (Riihimäki)

Järjestöjen edustajat

 • Sara Löyttyjärvi/Niina Salo-Lehtinen, Hämeen Setlementti ry
 • Marianna Roine (Heidi Kervisen sijainen), FinFami Kanta-Häme
 • Matleena Aitasalo, Kanta-Hämeen Hengitys
 • Vikto ry (Laakso/ Luukkanen)

Maakunnan ja palveluiden tuottajien edustajat:

 • Karoliina Kärkkäinen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
 • Eveliina Selänpää, Lastenkoti Mansikkapuisto Oy
 • Minna Kaasinen, KHSHP
 • Paula Meskanen, A-klinikka

Ryhmässä Forssan seudun kokemustoimintaa edustavat:

Kirsi Koivu, Karoliina Kärkkäinen ja Niina Salo-Lehtinen 

Ota yhteyttä

Jos

 • Haluat tietää kokemustoiminnasta alueellamme
 • Haluat ryhtyä kokemustoimijaksi
 • Tilata kokemustoimijan
 • Sinua kiinnostaa mikä tahansa kokemustoimintaan liittyvä

KIrsi Koivu

kirsi.koivu@hengitysyhdistys.fi

p. 040 7050885

 

Ohjausryhmän sähköposti

kantahameenkokemustoiminta@gmail.com

 

Ohjausryhmän yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja 

Kirsi Koivu

kirsi.koivu@hengitysyhdistys.fi 

Varapuheenjohtaja

Satu Heinonen 

satu.k.heinonen@gmail.com 

 

Marianna Roine (Heidi Kervisen sijainen 3.2021 asti) 

Sähköposti: toimisto@finfamikantahame.fi 

 

KoKoA ry Kanta-Häme

Kanta-Häme:


Satu Heinonen, Laura Jouttupää ja Kirsi Koivu.

kanta-hame@kokemusasiantuntijat.fi

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kouluttanut kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepuolella.
Lisätietoja: kokemuksestakumppanuuteen@khshp.fi

 

Seuraa Facebookissa:

https://www.facebook.com/kokemustoiminta/

https://www.facebook.com/kokemusasiantuntijat/

 

LISÄTIETOA:

THL/ Kokemusosaaminen

VALTAKUNNALLINEN KOKEMUSTOIMINTAVERKOSTO

KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT RYMuokattu viimeksi: 05.11.2020